Reglement

Artikel 1: Organisatie

1.1. De wedstrijd "Prince Fiets" [Verlenging Actie] (hierna "de wedstrijd" genoemd) wordt georganiseerd door Mondelez Services Belgium bvba (hierna de "Organisator" genoemd) met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Stationsstraat 100 en de vennootschap Mondelez Nederland Services B.V., met maatschappelijke zetel te Wilhelminakanaal Zuid 110, 4903 RA Oosterhout, NEDERLAND, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34283945 (hierna te noemen "de Organisator").

Er wordt geen briefwisseling gevoerd (noch per post, noch via e-mail, telefoon of andere middelen) betreffende de interpretatie of toepassing van deze voorwaarden of betreffende de modaliteiten of mechanismen van de wedstrijd.

1.2. Deelname aan deze wedstrijd gaat gepaard met een aankoopverplichting.

1.3. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van het huidige reglement, inclusief eventuele latere wijzigingen, in overeenstemming met artikel 9.4.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelname

2.1. Elke meerderjarige natuurlijke persoon die handelt voor andere doeleinden dan zijn activiteit of beroep, gedomicilieerd in België of Nederland, kan deelnemen aan deze wedstrijd.

2.2. Mogen niet aan de wedstrijd deelnemen: (a) personeelsleden van de Organisator, (b) leden van de Raad van Bestuur van de Organisator, (c) elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks heeft deelgenomen aan het opstellen, organiseren, uitvoeren en/of beheren van de wedstrijd, (d) medewerkers van het verkooppunt en (e) familieleden van personen uit alle voorgaande categorieën.

2.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer van de wedstrijd uit te sluiten en/of de prijs niet toe te kennen en/of de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid van de Organisator, wanneer een deelnemer deze Algemene voorwaarden overtreedt en/of als de Organisator, volledig naar eigen goeddunken, ervan overtuigd is dat de deelnemer op een oneerlijke of frauduleuze manier of te kwader trouw te werk is gegaan of de bedoeling heeft om dit te doen.

2.4. Zo is het meer bepaald, maar niet uitsluitend, verboden om robots te gebruiken, alsook elk systeem, toestel, handelwijze of gedrag die frauduleus, oneerlijk of te kwader trouw zijn en die het bijvoorbeeld en zonder dat dit uitputtend is, mogelijk zouden maken om automatisch mee te doen en/of de winstkansen te vergroten. De Organisator kan officieel klacht indienen tegen of een schadevergoeding eisen van de daders van dergelijk gedrag.

2.5. Bij een klacht of eis tot schadevergoeding zullen de deelnemers dienen te bewijzen dat hun gedrag volledig overeenstemt met dit Reglement.

2.6. Aan de deelnemers kan op elk ogenblik gevraagd worden om het bewijs te leveren van hun identiteit, verblijfplaats en leeftijd.

2.7. Alle personen die direct of indirect via een juridische vereniging samenwerken of op enige andere manier om hun kansen op succes te vergroten, zijn ook uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

2.8. De Organisator behoudt zich het recht voor om een ​​audit uit te voeren om de toepassing van dit artikel te garanderen.

2.9. De Organisator behoudt zich het recht voor om personen uit te sluiten die hebben geprobeerd om vals te spelen, de goede werking van de wedstrijd te verstoren of die zich niet aan dit reglement hebben gehouden. In dit geval komt de winnaar niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 3: Duur

3.1. De verlenging actie begint op 02/07/2018 om 00:00.

3.2. Het einde is gepland op 02/09/2018 om 23:59.

3.3 Alle deelnemingen die na deze datum en tijd worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor de toewijzing van prijzen en zullen dus automatisch uitgesloten worden.

Artikel 4: Prijs

4.1. Prijzen te winnen voor de hele verlenging actie:

 • 2 fietsen, ALPINA 20-inch model ter maximum waarde van € 450/stuk,
 • 20 EGG helmen, maat Medium ter waarde van € 99,99/stuk,
 • 200 fluovesten, maat 8 jaar en ouder ter waarde van € 8/stuk
 • 1800 reflectoren, ter waarde van € 1,50/stuk

Elke maand 1 fiets, 10 helmen, 100 fluovesten en 900 reflectoren te winnen.

-De eerste vastgestelde maand van de verlening is van maandag 02/07 00:00 tot zondag 29/07 23:59

-De tweede vastgestelde maand van de verlenging is van maandag 30/07 00:00 tot zondag 02/09 23:59

Om in aanmerking te komen voor prijzen, moeten deelnemers de unieke code op de deelnemende Prince-verpakkingen op de activeringswebsite registreren en nadien de schiftingsvragen beantwoorden.

4.2. Prijzen zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar en kunnen niet worden uitgewisseld tegen geldwaarde of andere goederen of diensten.

4.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde en met vergelijkbare kenmerken als de omstandigheden dit vereisen. Zijn verantwoordelijkheid kan daardoor niet worden aangewend.

4.4 Alleen de winnaar[s] is (zijn) volledig verantwoordelijk voor het gebruik van haar/zijn/hun prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of problemen met de prijzen of voor om het even welk incident of ongeval dat de winnaar(s) zou kunnen overkomen tijdens of wegens het gebruik of het bezit van de prijs.

Artikel 5: Wijze van deelname

5.1. Deelname aan de wedstrijd vindt enkel plaats via de wedstrijdsites (www.luprince.be en www.luprince.nl) Deelname via andere communicatiemiddelen wordt niet in aanmerking genomen bij het bepalen van de winnaars.

5.2. Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers op de website van de wedstrijd:

• Koop in winkels die deelnemen aan de operatie producten van het merk Prince om unieke codes voor de Prince/Fiets wedstrijd te bekomen. Deze zijn beschikbaar op de volgende promotieverpakkingen:

o In België en Nederland:

   • Prince Fourré Vanille 300g
   • Prince Fourré Choco 300g
   • Prince Fourré 3 packs Vanille 3x300g
   • Prince Fourré 3 packs Choco 3x300g
   • Prince Pocket Vanille 400g
   • Prince Pocket Choco 400g
   • Prince Ministars Melkchocolade 187g
   • Prince Ministars Black & White 187g
   • Prince Maxi Gourmand 250g
   • Choco Prince choco 171g
   • Choco Prince vanille 171g
 • Ga naar een van de twee websites om de code die op de gekochte Prince verpakking staat invoeren
 • De schiftingsvragen beantwoorden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8, is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of vertragingen veroorzaakt door de diensten van internetproviders.

5.3. Tijdens de duur van de wedstrijd kun je meerdere keren deelnemen via de websites www.luprince.be of www.luprince.nl.

Tijdens de duur van de wedstrijd kan slechts één fiets per huishouden worden gewonnen (dezelfde achternaam, hetzelfde adres en/ of hetzelfde e-mailadres).

5.4. Internetverbinding en andere heffingen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. In geen geval mag de deelnemer de Organisator vragen om hem deze kosten te vergoeden.

5.5. Het is verboden om deel te nemen met de hulp van andere programma's dan het programma van de website. Het is verboden om dit programma te wijzigen/ aan te passen. Dergelijke acties kunnen leiden tot uitsluiting van de betrokken deelnemers.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

6.1. De verlenging actie zal 1011 winnaars voor de maand juli en 1011 winnaars voor de maand augustus kennen, dus 2022 voor de totale verlenging actie.

6.2. De winnaars zijn degenen die geldig hebben deelgenomen en wiens antwoorden op de schiftingsvragen juist of zo dicht mogelijk bij het juiste antwoord liggen. In geval van gelijkspel, wordt de deelnemer die als eerste zijn antwoorden heeft verzonden de winnaar.

6.3. De beslissingen van de Organisator met betrekking tot de bepaling van de winnaars zijn definitief en onherroepelijk.

6.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren die inhoud indient waarvan hij van mening is dat deze niet te goeder trouw is verkregen (d.w.z. waarvan hij denkt dat deze niet van de deelnemer afkomstig is) en om deelnemers te diskwalificeren als fraude de integriteit van de wedstrijd in gevaar zou brengen, zoals bepaald door de Organisator naar eigen goeddunken.

7: Toekenning van prijzen

7.1. De winnaar zal persoonlijk verwittigd worden via e-mail op het verstrekte adres voor zijn/ haar deelname. Dit zal plaatsvinden in de week volgend op de selectie van de winnaars: de week van 30/07/2018 tot 05/08/2018 voor de prijzen te winnen in juli en de week van 3/09/2018 tot 09/09/2018 voor de prijzen te winnen in augustus.

Als de winnaar niet reageert op de e-mail en/of niet binnen de 14 dagen na het versturen van de e-mail terugbelt (naar het e-mailadres of telefoonnummer vermeld in e-mail), geeft hij zijn prijs op, zonder mogelijkheid om in beroep te gaan.

7.2. De Organisator en het reclamebureau kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als de e-mail om welke reden dan ook niet is ontvangen.

7.3. De Organisator en het reclamebureau die verantwoordelijk is voor de levering van de producten verbinden zich ertoe de prijzen aan de winnaars te bezorgen binnen zes weken na ontvangst van het adres van de winnaar(s).

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. De Organisator en het reclamebureau Amphion wijzen alle verantwoordelijkheid af en kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade indien de wedstrijd moest worden geannuleerd, gewijzigd, opgeschort of uitgesteld tot een overmacht en/of gebeurtenissen buiten hun wil.

8.2. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitsluiting van deelnemers en/ of in geval van intrekking van de prijs van een winnaar vanwege een overtreding van de voorwaarden in dit wedstrijdreglement.

8.3. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt bij het verbinden met zijn website.

Deelnemers surfen op de websites www.luprince.be of www.luprince.nl en nemen deel aan de wedstrijd onder hun volledige verantwoordelijkheid. Elke deelnemer moet de nodige maatregelen nemen om de gegevens en/ of de software op zijn computer en/ of site te beschermen tegen mogelijke aanvallen.

8.4. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid van de websites www.luprince.be of www.luprince.nl, storing van het Internet, onderbrekingen, vertragingen in de overdracht van gegevens, computerdefect of elk ander probleem met betrekking tot communicatienetwerken, servers en internetserviceproviders.

8.5. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvrede tijdens of na ontvangst van de prijs.

8.6. De Organisator behoudt zich het recht voor om een​​ aangekondigde datum uit te stellen op een later tijdstip.

8.7. Distributeurswinkels zijn niet verantwoordelijk voor deze wedstrijd. De voornoemde organiserende bedrijven garanderen volledig en zonder voorbehoud de distribuerende winkels van enige actie, klacht of welke andere vorm dan ook die afkomstig is van een derde partij.

Artikel 9: Aanvaarding van het reglement

9.1. Dit wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de websites www.luprince.be of www.luprince.nl of verkregen op eenvoudig schriftelijk verzoek gericht naar:

- Voor België:

Mondelez Belgium bvba

Stationsstraat 100

2800 Mechelen

-Voor Nederland:

Mondelez Nederland Services B.V.

Wilhelminakanaal Zuid 110,

4903 RA Oosterhout, NEDERLAND

Dit verzoek moet samen met een vooraf geadresseerde enveloppe met voldoende frankering (met de exacte naam en het adres van de deelnemer) worden verzonden.

9.2. Elke vorm van correspondentie of communicatie over deze wedstrijd (per brief, e-mail, fax of telefoon), behalve het verzenden van dit reglement en uitwisselingen met de winnaars, is verboden.

9.3. De Organisator kan het reglement op elk moment wijzigen en het is voldoende om dit op de websites www.luprince.be of www.luprince.nl te vermelden. De oude voorwaarden blijven van toepassing op deelnemers die al aan de wedstrijd hebben deelgenomen voordat de voorwaarden van de koopactie mogelijk zijn gewijzigd en de nieuwe voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

9.4. De Organisator behoudt zich het recht voor om een ​​deelnemer te diskwalificeren en zijn prijs in te trekken als de deelnemer de regels niet naleeft, het goede verloop van de wedstrijd verstoort of het reglement niet toepast.

Artikel 10: Bescherming van persoonlijke gegevens

10.1. Persoonlijke gegevens zijn bedoeld voor de Organisator en het reclamebureau Amphion.

Gegevensverwerkers zullen voldoen aan toepasselijke privacywetten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en in overeenstemming met het privacybeleid dat

beschikbaar is via de link:

https://eu.mondelezinternational.com/privacy-notice?sc_lang=nl-nl&siteId=5pFEDuyfm6kPzzNozSLsg5lsh9LpuuBx

10.2. De deelnemer heeft het recht om deze gegevens te verwijderen, zonder gevolgen voor zijn/ haar winstkansen.

10.3. Persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om de resultaten van de wedstrijd te communiceren en om de winnaars te informeren. Persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer.

10.4. Persoonlijke gegevens (zoals achternaam, voornaam en e-mailadres) worden uitsluitend verzameld met het doel om winnaars te identificeren en prijzen te verzenden. Deze gegevens worden niet bewaard na het einde van de actie (de deadline voor deze wedstrijd is hieronder aangegeven, evenals de periode waarin de winnaars en prijzen worden toegekend). Deelnemers hebben het recht op toegang tot en correctie van hun gegevens. Deze verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij:

- Voor België:

Mondelez Belgium bvba

Stationsstraat 100

2800 Mechelen

-Voor Nederland:

Mondelez Nederland Services B.V.

Wilhelminakanaal Zuid 110,

4903 RA Oosterhout, NEDERLAND

Of via het contactformulier op de websites www.luprince.be of www.luprince.nl

10.5. Om deel te nemen aan deze wedstrijd, vragen wij u om uw naam en e-mailadres op te geven. Alleen winnaars ontvangen een e-mail waarin ze worden gevraagd hun postadres op te geven.

Artikel 11: Beperking van aansprakelijkheid

11.1. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien specifieke omstandigheden de Organisator verplichten om deze wedstrijd te wijzigen of te annuleren of wanneer de voorziene voorraad prijzen en/of actieverpakkingen uitgeput is.

11.2. De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebrek aan compatibiliteit tussen de mechanismen en technologieën die voor de wedstrijd worden gebruikt en/of de leveringsmethode, postdiensten of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

11.3 De Organisator kan geen garantie geven en doet dit ook niet voor het correct functioneren van de software die door derden wordt ontwikkeld, noch voor het leveren van offlinediensten door om het even welke derde partij.

11.4. De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor om het even welk operationeel, technisch en/of technologisch probleem of interventie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, communicatie- en internetlijnen, softwareproblemen, connectiviteitsproblemen, postproblemen, enz.) of voor problemen die ertoe leiden dat de deelnemer op geen enkele manier aan de wedstrijd kan deelnemen of zijn deelname hinderen, inclusief toegang tot de website of deelname aan de wedstrijd via de website.

11.5. De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor acties van derden of voor virussen, trojaanse paarden, bugs, fouten, slecht functioneren of alle andere technische of technologische problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de deelname aan de wedstrijd of voor om het even welk falen van de uitrusting van de deelnemer (zonder beperking: hardware, software, internetverbindingstools, telefoonservers, …) of voor het gegevensverlies dat het gevolg zou kunnen zijn van het bovenstaande, niet veroorzaakt door de Organisator, of voor de gevolgen van dergelijk falen voor de deelnemer en de deelname aan de wedstrijd.

11.6 In de mate dat dit is toegelaten door de wetten die van toepassing zijn, wijst de Organisator elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de Organisator zou veroorzaken bij de organisatie van de wedstrijd Prince Fiets.

11.7 De deelnemer vrijwaart de Organisator en stelt hem schadeloos voor alle eisen en vorderingen tegen de Organisator en voor uitgaven of kosten (inclusief gerechtskosten en uitgaven) die hij zou oplopen in verband met om het even welke vordering die ontstaat uit om het even welke daad of vergetelheid van de deelnemer en/of elke inconsistentie of niet-naleving van deze Algemene voorwaarden door de deelnemer.

11.8 De deelnemers aanvaarden dat de gegevens in de informatiesystemen van de Organisator overtuigend bewijs vormen, tenzij het tegendeel bewezen wordt, van de aansluitingsgegevens en van de informatie die voortvloeit uit de geautomatiseerde verwerking in verband met de wedstrijd Prince Fiets.

11.9. Als de gegevens van een deelnemer niet bruikbaar zijn en/of als er geen winnaar kan worden geïdentificeerd, dan ontvangt de winnaar geen prijs of enige andere compensatie.

Artikel 12: Overmacht en opsplitsbaarheid

12.1. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het annuleren of uitstellen, inkorten, verlengen, opschorten of wijzigen van de voorwaarden van de wedstrijd door overmacht en/of door elke andere gewettigde reden die buiten de redelijke controle van de Organisator valt.

12.2. Als één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar blijken te zijn, dan blijven alle resterende bepalingen ervan toch volledig geldig en van toepassing.

Artikel 13: Sociale netwerken

13.1 Deze “Prince Fiets”- wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook, Twitter of Instagram. Door zijn deelname aan de “Prince Fiets”-wedstrijd stemt elke deelnemer ermee in om Facebook, Twitter en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de “Prince Fiets”-wedstrijd en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

Artikel 14: Geschillen; toepasselijk wet en bevoegde rechtbanken

14.1. Als u om het even welke klachten of vragen hebt, mag u niet aarzelen om in de eerste plaats met ons contact op te nemen, zodat wij het probleem kunnen proberen op te lossen. U vindt onze contactgegevens in hoofdstuk 1 van dit Reglement.

Op dit Reglement zijn de Belgische en Nederlandse wetten van toepassing. Elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Algemene voorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van Brussel voor België en Luxemburg en Amsterdam voor Nederland, tenzij verplichte wetgeving dit anders zou bepalen.

Ga terug naar homepage